Opłaty rejestracyjne

Prosimy o nie dokonywanie opłat rejestracyjnych.

Na stronie zostaną zamieszczone informacje
z numerem konta przeznaczonym do wpłat za udział w Kongresie.

Zapewniamy, że wysokość opłaty jest związana z terminem rejestracji i nie ulegnie zmianie.

 

Członkowie ISH

Dla członków International Society of Hypnosis ISH przewidziana jest zniżka (szczegóły w tabeli).

 

Studenci

Jeżeli jesteś studentem psychologii, medycyny lub innego kierunku znajdującego trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia, możesz otrzymać 20% zniżki od aktualnie obowiązującej opłaty konferencyjnej, jeśli prześlesz na adres mailowy info@p-i-e.pl list polecający od swojego Nauczyciela.

 


 

Rezygnacja

  • W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie przed 1 marca 2022, zwracamy poniesioną opłatę pomniejszoną o koszt rezygnacji wynoszący 120 zł. Po tym terminie nie przewidujemy zwrotu opłaty rejestracyjnej.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie i znalezienia do 1 maja 2022 zastępstwa na swoje miejsce, opłata za zmianę uczestnika wynosi 80 zł.
  • O ile jakość zapowiadanej wcześniej oferty programowej Kongresu nie ulegnie znacznemu pogorszeniu, zmiana wykładowców i zmiany w harmonogramie nie uprawniają do rezygnacji lub obniżenia opłaty za uczestnictwo.

W sprawie rezygnacji lub zastępstw prosimy o kontakt na info@p-i-e.pl

 

Nieprzewidziane okoliczności

W sytuacji, gdyby z powodów będących poza kontrolą organizatora, takich jak: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania ze strony państwa lub rządu, wojny, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, długotrwała awaria zasilania, epidemia, ograniczenia środków transportu (także z powodu warunków pogodowych) uniemożliwiających lub opóźniających obecność znacznej liczby zarejestrowanych uczestników  lub innych przyczyn, które są niezależne od organizatora, organizacja Kongresu zgodnie z planem okazała się niemożliwa, organizator ma do wyboru podjęcie następujących działań: a) odwołanie Kongresu, b) zawieszenie Kongresu na czas wymienionych  okoliczności, b) organizacja Kongresu zgodnie z planem. We wszystkich tych przypadkach organizator nie zwraca opłat rejestracyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, roszczenia lub koszty wynikające z odwołania, zmiany harmonogramu lub  odroczenia  Kongresu.

Jeśli organizator zdecyduje się odwołać Kongres,  postara się, po pokryciu koniecznych wydatków, zwrócić jak największą część opłat rejestracyjnych. Wszystkie te płatności będą dokonywane po terminie Kongresu.