RODO - obowiązek informacyjny

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.hypnosis2021.com

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej hypnosis2021.com jest Polski Instytut Ericksonowski, adres siedziby: ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź, NIP: 727-121-72-12, REGON: 101490888, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@p-i-e.pl, zwany dalej "Administratorem".
 2. Dane osobowe uzyskane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.

 

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Cel przetwarzania. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony hypnosis2021.com w przypadku:

a. Rejestracji uczestnika na XXII World Congress of Medical and Clinical Hypnosis.

b. Wysyłania wiadomości związanych z organizacją Kongresu.

c. Tworzenia list uczestników wydarzeń mających miejsce w ramach Kongresu.

d. Skorzystania przez uczestnika Kongresu (użytkownika strony) z maila kontaktowego.

e. Wystawiania faktur.

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

a. Imię i nazwisko

b. Adres (zamieszkania i/ lub firmowy)

c. Adres e-mail

d. Numer telefonu

e. NIP

 

 1. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a. Przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zgromadzone (organizacja i obsługa Kongresu), a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

b. Przez okres niezbędny do przeprowadzenia rozliczeń podatkowych oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentów podatkowych.

 

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

 1. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.

 

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji oraz obsługi uczestników Kongresu.

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. Przetwarzane zgodnie z prawem.

b. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

c. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to określone w pkt II ppkt 3 niniejszej polityki prywatności.

 

III. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane dostawcom, z których usług korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej oraz organizacji i obsługi Kongresu. Dostawcy usług, którym mogą być przekazane dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@p-i-e.pl

 

V. PLIKI COOKIES

 1. Strona Administratora używa plików cookies.
 2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Wersja z 23.04.2019